MENU

各地中国电信运营商家宽VLAN业务配置信息备忘

February 12, 2023 • 默认分类

北京电信
1_TR069_VOICE_R_VID_46 46/7 IPv4
2_INTERNET_B_VID_41 41/0 IPv4

上海电信
1_TR069_VOICE_R_VID_46 46/0 IPv4

天津电信
1_TR069_R_VID_46 46/7 IPv4

重庆电信
1_TR069_R_VID_46 46/6 IPv4

安徽电信
1_TR069_R_VID_45 45/4 IPv4
2_INTERNET_B_VID_41 41/0 IPv4
3_Other_B_VID_43 43/5 IPv4 组播VLAN 43
4_VOICE_R_VID_47 47/6 IPV4

福建电信
1_TR069_R_VID_46 46/7 IPv4

甘肃电信
1_TR069_R_VID_46 46/7 IPv4
2_INTERNET_B_VID_41 41/0 IPv4
3_Other_B_VID_43 43/5 IPv4 组播VLAN 50
4_VOICE_R_VID_45 45/6 IPV4

广东电信
1_TR069_VOICE_R_VID_46 46/7 IPv4
2_Other_B_VID_45 45/5 IPv4 组播VLAN 50

广西电信
1_TR069_VOICE_R_VID_46 46/7 IPv4

贵州电信
1_TR069_R_VID_4001 4001/7 IPv4
2_INTERNET_B_VID_1001 1001/0 IPv4
3_Other_B_VID_3701 3701/5 IPv4 组播VLAN 51
4_VOICE_R_VID_3801 3801/4 IPV4

海南电信
1_TR069_R_VID_46 46/7 IPv4
2_INTERNET_B_VID_41 41/1 IPv4
3_Other_B_VID_43 43/5 IPv4 组播VLAN 50
4_VOICE_R_VID_45 45/6 IPV4

河北电信
1_TR069_R_VID_46 46/7 IPv4
ACS URL:http://hbteleitms.com:9090/ACS-server/ACS

河南电信
1_TR069_R_VID_46 46/0 IPv4

湖北电信
1_TR069_R_VID_46 46/6 IPv4

湖南电信
1_TR069_R_VID_46 46/7 IPv4
2_INTERNET_B_VID_41 41/0 IPv4
3_Other_B_VID_45 45/5 IPv4 组播VLAN 45
4_VOICE_R_VID_43 43/6 IPV4

吉林电信
1_TR069_R_VID_46 46/6 IPv4
2_INTERNET_B_VID_41 41/0 IPv4
3_VOICE_R_VID_43 43/7 IPV4
ACS:http://itmsdevacs.jltele.com:9090/ACS-server/ACS

江苏电信
1_TR069_R_VID_45 45/7 IPv4
2_INTERNET_R_VID_ IPv4
3_VOICE_R_VID_42 42/6 IPV4

苏州电信
1_TR069_R_VID_45 45/7 IPv4
2_INTERNET_B_VID_ IPv4
3_Other_B_VID_43 43/5 IPv4 组播VLAN 4020
4_VOICE_R_VID_4050 4050/6 IPV4

江西电信
1_TR069_R_VID_46 46/7 IPv4

辽宁电信
1_TR069_R_VID_46 46/7 IPv4
ACS:http://lnitms.com:9090/ACS-server/ACS

宁夏电信
1_TR069_R_VID_46 46/7 IPv4
2_INTERNET_B_VID_81 81/0 IPv4
3_Other_B_VID_43 43/5 IPv4
4_VOICE_R_VID_45 45/6 IPV4
ACS URL:http://devacs.nx.edatahome.com:9090/ACS-server/ACS

青海电信
1_TR069_R_VID_46 46/7 IPv4
2_INTERNET_B_VID_41 41/0 IPv4
3_Other_B_VID_43 43/4 IPv4 组播VLAN 50
4_VOICE_R_VID_45 45/5 IPV4

山东电信
1_TR069_R_VID_46 46/6 IPv4
2_INTERNET_B_VID_41 41/0 IPv4
3_Other_B_VID_43 43/5 IPv4 组播VLAN 40
4_VOICE_R_VID_45 45/4 IPV4

山西电信
1_TR069_R_VID_46 46/7 IPv4

陕西电信
1_TR069_R_VID_46 46/7 IPv4
2_INTERNET_B_VID_
3_Other_B_VID_43 43/4 IPv4 组播VLAN 43
4_VOICE_R_VID_45 45/6 IPV4

四川电信
1_TR069_R_VID_46 46/7 IPv4
2_VOICE_R_VID_45 45/6 IPV4
3_Other_B_VID_43 43/3 IPv4

西藏电信
1_TR069_R_VID_46 46/7 IPv4

新疆电信
1_TR069_R_VID_46 46/7 IPv4
2_INTERNET_B_VID_41 41/0 IPv4
3_Other_B_VID_45 45/5 IPv4 组播VLAN 50
4_VOICE_R_VID_43 43/7 IPV4

云南电信
1_TR069_R_VID_46 46/7 IPv4
2_INTERNET_B_VID_41 41/0 IPv4
3_Other_B_VID_43 43/5 IPv4 组播VLAN 43
4_VOICE_R_VID_45 45/6 IPV4

浙江电信
1_TR069_VOICE_R_VID_46 46/7 IPv4
2_INTERNET_B_VID_41 41/1 IPv4
3_Other_B_VID_43 43/4 IPv4

黑龙江电信
1_TR069_R_VID_46 46/7 IPv4
2_INTERNET_B_VID_41 41/0 IPv4
3_Other_B_VID_43 43/5 IPv4 组播VLAN 40
4_VOICE_R_VID_45 45/6 IPV4
ACS:http://itmsdevacs.hljtele.com:9090/ACS-server/ACS

内蒙古电信
1_TR069_R_VID_46 46/6 IPv4
2_INTERNET_B_VID_41 41/0 IPv4
3_VOICE_R_VID_43 43/7 IPV4
ACS:http://itms.nmgtele.com:9090/ACS-server/ACS

ACS URL:http://devacs.edatahome.com:9090/ACS-server/ACS
通知间隔时间:43200
ACS用户名:hgw或原默认
ACS密码:hgw或原默认
请求连接的用户名:itms或原默认
请求连接的密码:itms或原默认

注:TR069和VOIP的封装类型都是IPOE模式,TR069_VOICE_R_VID和TR069_VOIP_R_VID同义,指语音+管理。

Archives QR Code
QR Code for this page
Tipping QR Code